Oktatás

Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Intézeti Tanszék
A Tanszékre a kezdetektől a mérnökhallgatók áramlás- és hőtechnikai jellegű alapozó szaktárgyainak oktatása hárult, amelyeket a különböző szakokon oktatott speciális, de a Tanszék profiljába szervesen illeszkedő tárgyak egészítettek ki. Oktatóink részt vesznek a külföldi hallgatók angol nyelvű képzésében. A vezető oktatók a Sályi István Doktori Iskola munkájában is szerepet vállalnak. A Tanszék bekapcsolódott továbbá a továbbképzésbe és a felnőttképzésbe.
Az 1990-es években előtérbe került az energetika oktatása, melynek kereteit a Gépészmérnöki és Informatikai Karon belül egy, a Tanszék által irányított szakmai blokk jelentette. Az itt elért sikerek eredményeként a Tanszék kapott felkérést az új Energetikai Mérnöki BSc, majd MSc Szakok előkészítésére. Az akkreditáció 2001 őszén megtörtént, az Egyetem történetében is mérföldkőnek tekinthető, hogy ezen oktatásban mindhárom műszaki kar együttműködik.

Vegyipari Gépészeti Intézeti Tanszék
A tanszék megalakulása óta folyamatosan törekszik arra, hogy tantárgyainak programját, az oktatási struktúrát korszerűsítse, és az ipari igényeknek megfelelően fejlessze. Jelenleg a tanszék a gépészmérnöki BSc és MSc szakokon a vegyipari gépészeti specializáció vezetője, részt vesz az anyagmérnöki BSc és MSc szakokon a vegyipari technológiai specializáció oktatásában. Oktatunk a Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola és a kar idegen nyelvű képzésében. A tanszék történetében több mint 2100 hallgató védte meg szakdolgozatát, diplomatervét, számos hallgatónk ért el helyezést az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. A tanszék oktatási és kutatási feladatainak elengedhetetlen infrastrukturális hátterét a laboratóriumok biztosítják, ezek a vegyipari műveleti, vegyipari szilárdságtani, vegyipari folyamatok számítógépes modellezése és a vegyipari biztonságtechnikai laboratórium.

 

Kifutó képzések és keresztfélévben történő tárgyak indítása esetén:

Kifutó tárgyak felvétele engedélyhez nem kötött! Kifutó tárgy előkövetelményeit teljesítenie kell. Abban az esetben teljesítheti a kifutó tárgyat, amennyiben kiírásra került és fel tudja venni a NEPTUN rendszerben! A tárgyat az akreditációban előírt módon teljesíthetik, amennyiben arról más utasítás nincs! Tárgy indításáról az intézeti NEPTUN felelősnél vagy az intézeti adminisztrációban érdeklődjenek, és csak ezt követően a korábbi félévek oktatójánál.

Keresztfélévben történő indítás esetén a kérelem feltételeiről érdeklődjenek a tanulmányi osztályon vagy kari dékáni hivatalban, illetve kérelmüket tegyék meg az intézeti adminisztrációban. Az indoklás nem irányulhat kizárólag a végzésre hivatkozva, hanem nyilatkozzanak benne, hogy az érintett félévben mindent végzéshez szükséges tantárgyat felvettek és ebben a félévben abszolválni szeretnének. A kérelemnek nincs formanyomtatványa.