Tájékoztató
az Ábrázoló geometria tantárgyhoz

a Gépészmérnöki és Informatikai Kar BSc képzésében résztvevő nappali tagozatos gépészmérnök hallgatók számára


Előadó: Szilvásiné dr. Rozgonyi Erika egyetemi docens


I. A tantárgy lezárásának módja:

A gépészmérnök hallgatók a tantárgyat az I. félévben 2 óra előadás és 2 óra gyakorlat leckekönyvi bejegyzéssel hallgatják. A tantárgyat félév végén aláírás és vizsga zárja.

II. A félév elismerésének, az aláírás megszerzésének feltételei:

A HKR 48. § (5) bekezdése értelmében, előadások esetén 40 %-ot (6 előadás), gyakorlatok esetén 30 %-ot (4 gyakorlat) meghaladó igazolatlan hiányzás esetén a tanszék kezdeményezi az aláírás végleges megtagadását. A végleges aláírás megtagadás bejegyzése után a hallgató a mulasztását nem pótolhatja, ismételten fel kell vennie és le kell hallgatnia a tantárgyat ahhoz, hogy az aláírást megszerezze.

A hallgató a félévi munkájára osztályzatot kap, amely eredményes vizsgadolgozat esetén beszámít a vizsgajegybe. A félévi munkára adott jegy kiszámítása:

 K1.png

ahol R a rajzfeladatokra kapott osztályzatok átlaga, Z1 az első zárthelyi dolgozatra kapott jegy, Z2 a második zárthelyi dolgozatra kapott jegy.

III. Zárthelyi dolgozatok, feladatok pótlásának feltételei:

Azok a hallgatók, akik a zárthelyi dolgozatokat egyenként legalább elégségesre nem teljesítették, egyszeri alkalommal mindkét zárthelyiből javító zárthelyit írhatnak. 

Sikeres zárthelyi dolgozatot javítani nem lehetséges!

Azoknak, akik az aláírást nem szerezték meg a hiányzó rajzokat kell pótolniuk és/vagy zárthelyiket kell írniuk legalább elégséges eredménnyel. A rajzok beadásának meg kell előznie az aláíráspótló zárthelyi írását!

IV. A vizsga letételének módja és értékelése:

A félév végén a tárgy teljes anyagából írásbeli vizsgára kerül sor. A vizsga anyaga az előadásokon és gyakorlatokon elhangzott tananyag.Akinek az évközi munkája jeles (5), annak a vizsgajegye megajánlásra kerül, nem kell vizsgára jelentkeznie.A vizsgára jelentkezés feltétele az aláírás. A vizsgára való jelentkezés a NEPTUN rendszeren keresztül történik a vizsgát megelőző munkanap 12:00 óráig. 

Az elégséges osztályzathoz a vizsgán szerezhető maximális pontszám 50%-a szükséges, a többi osztályzat megoszlása közelítőleg lineáris.

A vizsgajegybe az évközi munka az alábbiak szerint számít be:

K2.png

ahol E az évközi munkára, V a vizsgadolgozatra kapott jegy.

A számonkérések során a meg nem engedett eszközök, segítség használata automatikusan elégtelen osztályzatot von maga után!

V. Kötelező irodalom:

VI. Ajánlott irodalom:


ÜTEMTERV  

 

Hét Előadás Gyakorlat  és önálló felkészülés
1. Szünet Euklideszi geometriai szerkesztési alapismeretek átismétlése.
2. Bevezetés. Az ábrázoló geometria célja, jelölései, módszere. Monge-féle ábrázolás. Pont, egyenes ábrázolása különböző térnegyedekben. Illeszkedés. Egyenesek kölcsönös helyzete. Monge- rendszerben képsíkoktól adott távolságra lévő pontok felvétele. Rekonstrukció gyakorlása. Adott egyenes nyompontjainak, sík nyomvonalainak meghatározása.
3. Sík ábrázolása. Pont, egyenes illesztése síkra.Metszési feladatok: sík és egyenes döfése, két sík metszése. Egyenesre pont, síkra pont, síkra egyenes illesztése. Metszési feladatok gyakorlása.
4.   Transzformáció. Egyenes és sík különleges helyzetbe transzformálása. A transzformáció alkalmazásai. Távolság, szögfeladatok. Adott síkon négyzet, szabályos háromszög szerkesztése különböző adatokból. Pont, egyenes, sík távolsága, szöge ponttól, egyenestől, síktól.
5. Gúla, hasáb ábrázolása, döfése egyenessel, metszése síkkal. Gúla, hasáb ábrázolásának gyakorlása, ezek döfése egyenessel, metszése síkkal.
6. (okt. 10) Sík leforgatása. Síkidomok szerkesztése általános helyzetű síkon. Kör ábrázolása vetítősíkon, általános helyzetű síkon.  Szabályos háromszög nevezetes pontjainak, vonalainak szerkesztése leforgatással. Négyzet szerkesztése. Kör megadása bizonyos adatokból különböző helyzetű síkokon. Első két rajz beadási határideje.
7. (okt 14) Első zárthelyi megírása.Ellipszis szerkesztése. Gömb ábrázolása, döfése egyenessel.  Zárthelyire való felkészülés és annak megoldása.
8. Forgáshenger, forgáskúp ábrázolása, felületi pont, normális, érintősík. Ezen testek döfése egyenessel. Az előadás e heti anyagának gyakorlása.
9. Gömb, forgáshenger metszése síkkal. Kúpszeletek. Forgáskúp síkmetszése.  Adott gömb, forgáshenger és sík metszetének meghatározása. Forgáskúp síkkal való metszetének megszerkesztése mindhárom esetben.
10. Szünet (okt.31) Forgáskúp síkmetszetei az elmaradt gyakorlati csoportoknak.
11. Gömb, forgáshenger, forgáskúp áthatása. Különbözőképpen megadott testek áthatási görbéinek megszerkesztése.
12. Áthatások folytatása. Áthatások gyakorlása. 3. és 4. rajz beadási határideje.
13. Második zárthelyi megíratása.Áthatási feladatok befejezése.  Zárthelyire való felkészülés és annak megoldása.
14. Pótzárthelyi dolgozatok megíratása.Csavarvonal származtatása, szerkesztése. Csavarvonal megszerkesztése. Vizsgára való gyakorlás.

 


RAJZFELADATOK 

  1. Szerkesszen egy háromszöget, melynek oldalai a háromszög síkjának horizontális, frontális és első esésvonalai. Szerkesszen egy paralelogrammát, melynek oldalai általános helyzetű egyenesek. Az egyik síkidom legyen dőlt, a másik legyen feszített síkban. Szerkessze meg a két síkidom metszésvonalát, és ábrázolja a síkidomokat láthatóság szerint.

  2. Ábrázoljon az első képsíkon álló szabályos négyzetalapú gúlát, aminek magassága megegyezik az alapnégyzet oldalhosszával! Majd metssze el egy dőlt állású síkkal úgy, hogy a metszetidom ötszögű legyen! Az alapsík és a metszősík közötti gúlapalástot ábrázolja láthatóság szerint!

  3. Szerkessze meg egy általános helyzetű síkon lévő háromszög beírható körét leforgatással!

  4. Szerkessze meg első képsíkon álló 5 cm sugarú 10 cm magasságú forgáskúp második vetítősíkkal való metszetét. Választhatja akár az ellipszis, akár a parabola, akár a hiperbolában történő metszését!  Az alapsík és a metszősík közötti kúppalástot ábrázolja láthatóság szerint!

Megjegyzések:

A rajzfeladatok az ütemterv szerint egyenként egy-egy A4 (210x297) méretű műszaki rajzlapon készítendők el ceruzával.  Egyéni döntés alapján lehetőség van pauszon, tussal történő kihúzásra.

Alkalmazni kell a vonalak és a betűk (ISO 128-20 és ISO 3098) szabványait. A vonalak kihúzásához a 0,35 jelű vonalcsoport használandó 0.18 mm-es vékony, 0.35 mm-es vastag és 0.70 mm-es kiemelt vonalvastagsággal. Az ábrák betűzéséhez h=3.5 mm-es, a feliratozáshoz h=7.0 mm-es írásnagyság használandó.

Ceruzával történő kihúzáskor is a fent említett vonalvastagságoknak megfelelően három különböző vonalvastagság használandó. A grafikai elemek használatával is elősegítendő a nézetek közötti rendezettség és az azonos tartalmakat következetesen azonos grafikai elemek jelöljék. Vékony vonalvastagság 0.3 mm-es H-s, vagy HB-s ceruzával: szerkesztővonalak, rendezők. Közép vonalvastagság 0.5 mm-es, HB-s ceruzával: adott térelemek, illetve a végeredmény nem látható része szaggatott vonallal. Vastag vonalvastagság 0.7 mm-es B-s, vagy 2B-s ceruzával: végeredmény folytonos vonallal rajzolandó része, keret.

A rajzlapokon - mellékelt minta alapján - feltüntetendő a feladat címe, a kidolgozó neve, tanulócsoport száma, aláírása, a tanév és félév, a feladat száma. Részletesebb tájékoztatást a gyakorlatvezető oktató nyújt.