Tájékoztató
az Ábrázoló Geometria tárgyról

a Műszaki Földtudományi Kar hallgatói számára


Előadó: Szilvásiné dr. Rozgonyi Erika egyetemi docens


A tárgy a II. félévben heti 2 óra előadás és 2 óra gyakorlat időtartamban szerepel. A tárgy hallgatását vizsga zárja.

Az aláírás feltételei az alábbiak: 

A HKR 48. § (5) bekezdése értelmében, előadások esetén 40 %-ot (6 előadás), gyakorlatok esetén 30 %-ot (4 gyakorlat) meghaladó igazolatlan hiányzás esetén a tanszék kezdeményezi az aláírás végleges megtagadását. A végleges aláírás megtagadás bejegyzése után a hallgató a mulasztását nem pótolhatja, ismételten fel kell vennie és le kell hallgatnia a tantárgyat ahhoz, hogy az aláírást megszerezze. 

Évközi zárthelyi dolgozatot csak azok a hallgatók írhatnak, akik az addig esedékes rajzokat beadták, a munkafüzet kiadott részeit kitöltötték.

Azok a hallgatók, akik a szorgalmi időszak végére nem szerezték meg az aláírást a HKR-ben kijelölt módon pótolhatják. Ha rajzok vagy a munkafüzet ábrái is hiányoznak és dolgozatot is kell írni, akkor a rajzok pótlásának, a munkafüzet kitöltésének meg kell előznie a dolgozat megírását!

A hallgató a félévi munkájára osztályzatot kap, amely eredményes vizsgadolgozat esetén beszámít a vizsgajegybe. Az évközi munkára adott jegy kiszámítása

rmz.png

ahol R a rajzfeladatokra kapott osztályzatok átlaga, M a munkafüzetre kapott osztályzat és Z a zárthelyi dolgozatokra kapott jegy. 

A vizsga kötelező írásbeli részből áll. A vizsgára legkésőbb előző nap délig jelentkezni kell a NEPTUN rendszerben. A vizsgára jelentkezés feltétele az aláírás. Az elégséges osztályzathoz az elérhető pontszám 50%-át kell megszerezni. A számonkérések során a meg nem engedett eszközök, segítség használata automatikusan elégtelen osztályzatot von maga után. A vizsgajegybe az évközi munka az alábbiak szerint számít be:

K2.png

ahol E az évközi munkára, V a vizsgadolgozatra (és az esetleges szóbelire) kapott jegy.


Javasolt irodalom:

Bancsik Zs., Juhász I., Lajos S.: Ábrázoló geometria szemléletesen, elektronikus könyv, 2007.
Lajos Sándor: Sztereoszkópikus galéria
Petrich Géza: Ábrázoló geometria,TK. Bp. 1973;
Strommer Gyula: Geometria, TK. Bp. 1988;
Lajos Sándor: Csonkolt kockák, elektronikus példatár


Ütemterv

 

Munkahét Előadás Feladat
1. Axonometrikus vázolás. Összetett alakzat axonometrikus vázolása
2. Monge projekció, pont ábrázolása Alapalakzatok ábrázolása
3. Egyenes és sík ábrázolása, illesztése. Térelemek ábrázolása. Speciális egyenesek. Síkon lévő egyenesek, pontok felvétele, megadása
4. Döféspont. Két sík metszése. A képsíkrendszer transzformálása, négyzet, szabályos háromszög szerkesztése. Két sík metszésvonalamunkafüzet megadott oldalainak kitöltése
5. Merőlegesség, távolság. 1.rajz beadása, gyakorló feladatok
6. Kör ábrázolása vetítő és általános helyzetű síkon 1. zárthelyi
7. Gömb ábrázolása, döfése egyenessel, metszése síkkal Általános helyzetű kör 
8. Szünet. Szünet
9. Forgáshenger, forgáskúp ábrázolása, döfése egyenessel, metszése vetítősíkkal Kúp síkmetszetemunkafüzet megfelelő oldalainak kitöltése2. rajz beadása
10. Mérőszámos ábrázolás. Térelemek ábrázolása, illeszkedése és párhuzamossága. Mérőszámos ábrázolás alapfeladatai
11. Térelemek merőlegessége és távolsága Mérőszámos ábrázolás gyakorló feladatok
12. Sík leforgatása. Térelemek szöge. Szünet
13. Dőléskúp szerkesztése, metszése síkkal Mérőszámos alapszerkesztések 3. rajz beadása 
14. Vizsgafeladatok megoldása, a tananyag rendszerező összefoglalása Pótzárthelyi

 


Rajzfeladatok

A rajzokat a gyakorlatvezető adja ki a Miskolci Egyetem zárt elearning rendszerén keresztül, amit nyomtatás után kézzel megszerkesztve kell elkészíteni az ütemterv szerinti hétre készíteni és a gyakorlatvezetőnek kell bemutatni.


Munkafüzet

A tárgy előadója adja ki a félév elején az adott félévben érvényes munkafüzetet a Miskolci Egyetem zárt elearning rendszerén keresztül. A munkafüzetet kinyomtatott formában kell a gyakorlatokra mindenkinek magával hoznia.