Tájékoztató
az Ábrázoló Geometria tárgyról

a Műszaki Földtudományi Kar hallgatói számára


Előadó: Szilvásiné dr. Rozgonyi Erika egyetemi docens


A tárgy a II. félévben heti 2 óra előadás és 2 óra gyakorlat időtartamban szerepel. A tárgy hallgatását vizsga zárja.

Az aláírás feltételei az alábbiak: 

A HKR 48. § (5) bekezdése értelmében, előadások esetén 40 %-ot (6 előadás), gyakorlatok esetén 30 %-ot (4 gyakorlat) meghaladó igazolatlan hiányzás esetén a tanszék kezdeményezi az aláírás végleges megtagadását. A végleges aláírás megtagadás bejegyzése után a hallgató a mulasztását nem pótolhatja, ismételten fel kell vennie és le kell hallgatnia a tantárgyat ahhoz, hogy az aláírást megszerezze. 

Évközi zárthelyi dolgozatot csak azok a hallgatók írhatnak, akik az addig esedékes rajzokat beadták. Tehát az 1. zárthelyi dolgozat írásának feltétele az 1.-3. rajzfeladat, a másodiké pedig a 4.-6. rajzok beadása.

Azok a hallgatók, akik a szorgalmi időszak végére nem szerezték meg az aláírást, de a pótlásra dékánjuktól engedélyt kaptak, pótolhatják a hiányzó rajzokat, illetve javító zárthelyi dolgozatot írhatnak az engedélyben megadott időpontig. Ha rajzok is hiányoznak és dolgozatot is kell írni, akkor a rajzok pótlásának meg kell előznie a dolgozat megírását!

A hallgató a félévi munkájára osztályzatot kap, amely eredményes vizsgadolgozat esetén beszámít a vizsgajegybe. A félévi munkára adott jegy kiszámítása

K1.png

ahol R a rajzfeladatokra kapott osztályzatok átlaga, Z1 és Z2 a zárthelyi dolgozatokra kapott jegy. 

A vizsga kötelező írásbeli és opcionális szóbeli részből áll. A vizsgára legkésőbb előző nap délig jelentkezni kell a NEPTUN rendszerben. A vizsgára jelentkezés feltétele az aláírás. Az elégséges osztályzathoz az elérhető pontszám 50%-át kell megszerezni. Az a hallgató, aki a vizsga írásbeli részén nem szerzi meg az elérhető pontszám 30%-át sem, nem szóbelizhet. A számonkérések során a meg nem engedett eszközök, segítség használata automatikusan elégtelen osztályzatot von maga után. A vizsgajegybe az évközi munka az alábbiak szerint számít be:

K2.png

ahol E az évközi munkára, V a vizsgadolgozatra (és az esetleges szóbelire) kapott jegy.


Javasolt irodalom:

Bancsik Zs., Juhász I., Lajos S.: Ábrázoló geometria szemléletesen, elektronikus könyv, 2007.
Lajos Sándor: 3D-s Galéria
Petrich Géza: Ábrázoló geometria,TK. Bp. 1973;
Strommer Gyula: Geometria, TK. Bp. 1988;
Lajos Sándor: Csonkolt kockák, elektronikus példatár


Ütemterv

 

Munkahét Előadás Feladat
1. Axonometrikus vázolás. Összetett alakzat axonometrikus vázolása
2. Monge projekció, pont ábrázolása Egyenes és sík ábrázolása, illesztése, metszése. Síkidomok metszése
3. Térelemek ábrázolása, illesztése, metszése. Az előadáshoz tartozó gyakorló feladatok
4. A képsíkrendszer transzformálása. Sík transzformálása, szabályos sokszög szerkesztése.
5. Gúla és hasáb ábrázolása.  Hasáb transzformálása 1.-3. rajz beadása
6. Merőlegesség, távolság, sík leforgatása 1. zárthelyi 
7. szünet szünet 
8. Kör és gömb ábrázolása. Gömb döfése egyenessel, metszése síkkal Kör ábrázolása többféleképpen megadva
9. Forgáshenger, forgáskúp ábrázolása, döfése egyenessel, metszése vetítősíkkal. Kúp síkmetszete
10. Szünet szünet
11. Mérőszámos ábrázolás. Térelemek ábrázolása, illeszkedése és párhuzamossága.   
12. Térelemek merőlegessége és távolsága, transzverzálisok. Sík leforgatása. Térelemek szöge.   2. zárthelyiMérőszámos alapszerkesztések
13. Dőlés és rézsű, dőléskúp. 4.-6. rajz beadásadőléskúp metszeteinek ábrázolása 
14. szünet Javító zárthelyi

Rajzfeladatok 

A feladatok az ütemterv szerinti héten készítendők el és a következő héten a gyakorlatvezetőnek kell bemutatni. A rajzokat A4 jelű (210x297mm), álló helyzetű műszaki rajzlapon a mellékelt formában ceruzával kell elkészíteni. Minden rajzon legyen egy az ábrázolt alakzatot szemléltető szabadkézi (axonometrikus) vázlat (az 1. rajzon ez a fontosabb, tehát nagyobb is)! Ahol a feladatnak több variánsa van, azokból a névsor szerint ciklikusan válasszanak a gyakorlatvezető útmutatása szerint. 

 1. Összetett alakzat
  Képzeljen el kockába, vagy négyzetes hasábba foglalható olyan alakzatot, amelyen legalább két különböző koordinátasíkkal párhuzamos síkú kör(ív) is van. Szerkessze meg az alakzat három fő nézetét és vázolja szabadkézzel az axonometrikus képét!
 2. Síkidomok metszése
  Szerkessze meg az egymásba metsző általános helyzetű parallelogramma és háromszög vetületeit! Legyen mindkét síkidom dőlt (1), feszített (2), a parallelogramma dőlt és a háromszög feszített (3), illetve a parallelogramma feszített és a háromszög dőlt (4). Készítsen az elképzelt alakzatot közelítő modellt, és azt használja a felvétel és a szemléltető axonometrikus vázlat elkészítésénél!
 3. Hasáb transzformálása
  Adott egy dőlt (1), vagy feszített (2) sík. Szerkesszen transzformálással olyan szabályos hatoldalú hasábot, amelynek az adott síkra illeszkedő alaplapja köré 3 cm sugarú kör írható, a hasáb oldallapjai pedig négyzetek!
 4. Kör általános helyzetben
  Ábrázoljon leforgatással adott feszített (1), vagy dőlt (2) helyzetű síkra illeszkedő 4 cm sugarú kört! Szerkessze meg azokat a körátmérőket, amelyek valamelyik képen a kép tengelyeit képezik, továbbá a kör profil-érintőit!
 5. Kúp síkmetszete
  Messen első képsíkon álló forgáskúp testet második vetítősíkkal ellipszisben (1), parabolában (2), vagy hiperbolában (3)! Szerkessze meg a kúpszelet tengelypontjait és egy általános pontjában az érintőjét!
 6. Mérőszámos alapszerkesztés
  Vegyen fel egy általános helyzetű egyenest és síkot, majd szerkessze meg az egyenesnek a síkra eső merőleges vetületét!