Tájékoztató
a Műszaki ábrázolás alapjai tantárgyhoz

I. éves nappali tagozatos logisztikai mérnök és járműmérnök hallgatók számára


Előadó: Lajos Sándor mesteroktató


 I. A tantárgy lezárásának módja:

A logisztikai mérnök hallgatók a tantárgyat az I. félévben 2 óra előadás és 2 óra gyakorlat leckekönyvi bejegyzéssel hallgatják. A tantárgyat félév végén aláírás és vizsga zárja.

II. A félév elismerésének, az aláírás megszerzésének feltételei:

A HKR 48. § (5) bekezdése értelmében, előadások esetén 40 %-ot (6 előadás), gyakorlatok esetén 30 %-ot (4 gyakorlat) meghaladó igazolatlan hiányzás esetén a tanszék kezdeményezi az aláírás végleges megtagadását. A végleges aláírás megtagadás bejegyzése után a hallgató a mulasztását nem pótolhatja, ismételten fel kell vennie és le kell hallgatnia a tantárgyat ahhoz, hogy az aláírást megszerezze.

A hallgató a félévi munkájára osztályzatot kap, amely eredményes vizsgadolgozat esetén beszámít a vizsgajegybe. A félévi munkára adott jegy kiszámítása:

K3.png

ahol R a rajzfeladatokra kapott osztályzatok átlaga, Z a zárthelyi dolgozatra kapott jegy, F az ellenőrző rajzfeladatra kapott jegy.

III. Zárthelyi dolgozatok, feladatok pótlásának feltételei:

Azok a hallgatók, akik a zárthelyi dolgozatot vagy az ellenőrző rajzfeladatot egyenként legalább elégségesre nem teljesítették, egyszeri alkalommal javító zárthelyit írhatnak, illetve pótolhatják az ellenőrző rajzfeladatot. 

Sikeres zárthelyi dolgozatot javítani nem lehetséges!

Azoknak, akik az aláírást nem szerezték meg a hiányzó rajzokat kell pótolniuk és/vagy zárthelyit kell írniuk illetve ellenőrző rajzfeladatot kell készíteniük legalább elégséges eredménnyel. A rajzok beadásának meg kell előznie az aláíráspótló zárthelyi írását!

IV. A vizsga letételének módja és értékelése:

A félév végén a tárgy teljes anyagából írásbeli vizsgára kerül sor. A vizsga anyaga az előadásokon és gyakorlatokon elhangzott tananyag.

Akinek az évközi munkája jeles (5), annak a vizsgajegye megajánlásra kerül, nem kell vizsgára jelentkeznie.

A vizsgára jelentkezés feltétele az aláírás. A vizsgára való jelentkezés a NEPTUN rendszeren keresztül történik a vizsgát megelőző munkanap 12:00 óráig. 

Az elégséges osztályzathoz a vizsgán szerezhető maximális pontszám 50%-a szükséges, a többi osztályzat megoszlása közelítőleg lineáris.

A vizsgajegybe az évközi munka az alábbiak szerint számít be:

K2.png

ahol E az évközi munkára, V a vizsgadolgozatra kapott jegy.

A számonkérések során a meg nem engedett eszközök, segítség használata automatikusan elégtelen osztályzatot von maga után!


Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:


ÜTEMTERV

Munkahét Előadás Gyakorlat
1. Euklideszi szerkesztések. Az axonometrikus ábrázolás alapjai. 1. Rajzfeladat.
2. A Monge-féle ábrázolás alapjai. Pont és egyenes ábrázolása.    
3. Sík ábrázolása. Sík és egyenes döféspontja, két sík metszésvonala. 1. Rajzfeladat beadása.2. Rajzfeladat.
4. Képsíkrendszer transzformáció. Forgatás. Térelemek távolsága és egymással bezárt szöge.  
5. Síklapú testek ábrázolása és metszése síkkal, egyenessel. 2. Rajzfeladat beadása.3. Rajzfeladat.
6. Forgástestek ábrázolása és metszése síkkal, egyenessel. Forgáskúp, ellipszis, parabola és hiperbola metszete.  
7. Forgáskúp, ellipszis, parabola és hiperbola metszete. 3. Rajzfeladat beadása.
8. ZH. A Creo Parametric használatának elsajátítása.    
9. Oktatási szünet
10. A számítógéppel segített tervezés alapjai.
11. Szabványok.  Rajz típusok, vonalak, feliratok, vetületek. Nézet, metszet, szelvény. Menetes alkatrészek ábrázolása.
12. Méretmegadás, mérethálózat felépítése. ISO Tűrésrendszer. Alak- és helyzeteltérés. Felületminőség.  ISO Illesztési rendszer.
13. Gyorsprototípus előállítás. Ellenőrző rajzfeladat
14. Pót ZH. Ellenőrző rajzfeladat pótlása

RAJZFELADATOK

  1. Ábrázoljon műszaki axonometriában egy 100mm oldalhosszúságú kockát. Csonkolja a kockát a koordináta síkokkal párhuzamos és azokkal szöget bezáró síkokkal (a kockának legalább három sarka sérüljön). A csonkolt kockáról készítsen elöl-, felül- és baloldali nézetet 1:2 méretarányban.
     
  2. Szerkesszen egy háromszöget, melynek oldalai a háromszög síkjának horizontális, frontális és első esésvonalai. Szerkesszen egy paralelogrammát, melynek oldalai általános helyzetű egyenesek. Az egyik síkidom legyen dőlt, a másik legyen feszített síkban. Szerkessze meg a két síkidom metszésvonalát, és ábrázolja a síkidomokat láthatóság szerint.

  3. Ábrázoljon az első képsíkon álló szabályos négyzetalapú gúlát, aminek magassága megegyezik az alapnégyzet oldalhosszával! Majd messe el egy dőlt állású síkkal úgy, hogy a metszetidom ötszögű legyen! Szerkessze meg a metszetidom valódi nagyságát! Az alapsík és a metszősík közötti gúlapalástot ábrázolja láthatóság szerint!

Creo Parametric letöltése és telepítese

Méretezés beállítások

A Creo Parametric konfigurálása