Tájékoztató a Gometriai modellezés és alkalmazásai c. tantárgyhoz

nappali tagozatos mérnök informatikus MSc hallgatók számára


Előadó: Dr. Juhász Imre egyetemi tanár


A tantárgy lezárásának módja: 

A hallgatók a tárgyat 3 óra előadás és 1 óra gyakorlat leckekönyvi bejegyzéssel hallgatják. Ez úgy valósul meg, hogy az első 10 héten az elméleti (geometriai) alapok tárgyalása folyik, az ezt követő 4 héten pedig egy konkrét CAD rendszer használatát sajátítják el a hallgatók. A félévet aláírás és kollokvium zárja. 

A félév elismerésének, az aláírás megszerzésének feltételei:

A HKR 48. § (5) bekezdése értelmében, előadások esetén 40 %-ot (6 előadás), gyakorlatok esetén 30 %-ot (4 gyakorlat) meghaladó igazolatlan hiányzás esetén a tanszék kezdeményezi az aláírás végleges megtagadását. A végleges aláírás megtagadás bejegyzése után a hallgató a mulasztását nem pótolhatja, ismételten fel kell vennie és le kell hallgatnia a tantárgyat ahhoz, hogy az aláírást megszerezze. 

A feladatok ki- és beadásának időpontja, értékelésének módja: 

A hallgató a feladatot gyakorlatvezetőjétől kapja, és neki adja be. Törekszünk arra, hogy a feladat kapcsolódjék valamely más tárgyból kapott feladathoz. A ki- és beadási határidőket az ütemterv tartalmazza. Az elégséges szint azt jelenti, hogy a megoldás elvi hibát nem tartalmaz, a program működőképes, áttekinthető, követhető, valamint a hallgató ismertetni és indokolni tudja megoldását. A hallgató a félévi munkájára osztályzatot kap, amely eredményes vizsgadolgozat esetén beszámít a vizsgajegybe. 

Zárthelyi dolgozatok, feladatok pótlásának feltételei: 

Azoknak a hallgatóknak, akik nem szerezték meg az aláírást, és a pótlásra dékáni engedélyt kaptak, a hiányzó feladatot pótolniuk kell az engedélyezett időpontig. 

A számonkérés módja: 

A félév végén a tárgy teljes anyagából vizsgára kerül sor. A vizsga anyaga a félév előadásain és gyakorlatain elhangzott tananyag. A vizsga kötelező írásbeli és választható szóbeli részből áll. Az írásbeli dolgozat alapján a Tanszék osztályzatot ajánl meg. Az elégséges osztályzathoz 50%-os teljesítmény szükséges. Ha a hallgató nem fogadja el a megajánlott jegyet, akkor szóbeli vizsgát is kell tennie. Erre nincs lehetősége abban az esetben, ha az írásbeli teljesítménye nem haladja meg a 30%-ot. A szóbeli vizsga kérdéseit a szorgalmi időszak végén közzétesszük. A vizsgajegybe az évközi munka az alábbiak szerint számít be:

K2.png

ahol E az évközi munkára, V a vizsgadolgozatra (és az esetleges szóbelire) kapott jegy. 

A számonkérések során a meg nem engedett eszközök, segítség használata automatikusan elégtelen osztályzatot von maga után. 


Kötelező irodalom: 

Ajánlott irodalom: 


ÜTEMTERV

 

Munkahét Tananyag
1.  Görbék leírása, jellemzői
2. Interpoláló görbék (Lagrange, Hermite-ív, Overhauser-szplájn, Ferguson-szplájn), paraméterezés
3.  Bézier-görbe: de Casteljau-algoritmus, Bernstein-polinomok, a Bézier-görbe tulajdonságai, derivált, kettévágás, hullámzáscsökkentés, folytonos kapcsolódás, interpoláció, kirajzolás
4. B-szplájn-görbe: normalizált B-szplájn alapfüggvény, definíciója, tulajdonságai, deriváltja, lineáris függetlensége; a B-szplájn-görbe definíciója, tulajdonságai, de Boor-algoritmus, deriváltja, folytonossága, csomóérték beszúrása, interpoláció
5. Felületek leírása, megadása modellező rendszerekben Vonalfelületek, Coons-folt (bilineáris, bikubikus, Hermite-folt)
6. Görbék tenzori szorzataként előállított felületek, származtatásuk; Bézier-felületek definíciója és tulajdonságai; B-szplájn-felületek definíciója és tulajdonságai
7. szünet
8. Testmodellezés: drótváz-, palást- térfogatmodellek, cellamódszerek; modellek módosítása
9. CAD rendszer használata
10. szünet
11. CAD rendszer használata
12. CAD rendszer használata
13. CAD rendszer használata
14. Feladatbeadás

A Creo Parametric letöltése és telepítese

A Creo Parametric konfigurálása