Tájékoztató a
Konstruktív Geometriai Tervezés és Modellezés
tantárgyhoz

a ME Gépészmérnöki és Informatikai Karának I. éves BSc képzésében résztvevő
Ipari termék- és formatervező mérnök szakos hallgatói számára


Előadó: Óváriné dr. habil. Balajti Zsuzsanna egyetemi docens


I. A tárgy leírásának módja:  

A Konstruktív Geometriai Tervezés és Modellezés tantárgy oktatása az I. tanulmányi félévben 2 óra előadás és 2 óra gyakorlat leckekönyvi bejegyzéssel történik. A félévet aláírás és vizsga zárja.  

II. A félév elismerésének, az aláírás megszerzésének feltételei:  

A HKR 48. § (5) bekezdése értelmében, gyakorlatok esetén legalább az órák 70 %-án (8 gyakorlat)  nincs jelen, és távolmaradását megfelelően igazolni nem tudja, az adott tantárgyból az aláírás véglegesen megtagadható, és a hallgató a mulasztását csak ismételt tantárgyfelvétellel pótolhatja.

A HKR 48. § (6) bekezdése értelmében, nem kaphat félévvégi aláírást az a hallgató sem, aki a tantárgyból a tantárgyi program által előírt évközi tanulmányi kötelezettségeinek nem tett eleget. A mulasztás pótlására a tanszék/intézet legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó hetében lehetőséget biztosít.  

A félévi munka elismeréséhez, az aláírás megszerzéséhez a teljesítményt a gyakorlatvezető értékeli. A sikeres zárthelyik eredményeihez a határidőre igényesen elkészített rajzokhoz jutalompont rendelésével évközben megszerzett pontszám beszámít a vizsgajegy kialakításába és azt túlnyomórészt kedvezően befolyásolja.  

II.1.  A rajzfeladatok kiírásának és beadásának időpontja, módja és értékelése  

A rajzfeladatokat, továbbá azok elkészítési ütemezését és beadási határidőit az „Ütemterv” tartalmazza. A tananyag kellő elsajátítása érdekében - tekintettel az egyes anyagrészek szoros egymásra épülésére - kiemelendő a folyamatos tanulás és a rajzfeladatok sajátkezű, határidőre történő elkészítésének, feldolgozásának fontossága (az évközi munka értékelésekor pozitívan (M lásd.: III.-ban) ösztönözésre kerül).

Rajzbeadáskor a feladat tartalmi összefüggéseit indokolni kell!

Az elégséges szint azt jelenti, hogy a feladat megoldásában alapvető tartalmi hibák nincsenek és esztétikailag is elfogadható. Rajzfeladat beadásakor a javításra első alkalommal visszaadott rajzok korrigálását egy héten belül kell elvégezni.

A rajzkiírásban előírt határidőre beadott rajz jutalompont értéke 1, továbbá az esztétikailag átlagon felüli és a rajzkiírásban előírt határidőre beadott rajz 2 pontot ér. Ha valamely rajz beadása halasztással történt, akkor nem jár jutalompont. A rajzok alapján szerezhető pontszám 0-8 pont.  

II.2.  A félév során teljesítendő zárthelyik időtartama, időpontja és értékelésének módja       

A félév során két zárthelyi dolgozatot kell írni 50-50 percben. A zárthelyi dolgozatok időpontjait az „Ütemterv” tartalmazza. Az évközi zárthelyi (és a javító zárthelyi) abban az esetben írható meg, ha az aktuális rajzfeladatok beadása a zárthelyit megelőző, előírt határidőre megtörtént. A zárthelyi dolgozatok elégséges osztályzatához az elérhető teljesítmény 50%-a szükséges, a többi osztályzat megoszlása közelítőleg lineáris.  

Az elégtelen zárthelyi pontértéke 0, a többi osztályzat pontértéke megegyezik a számértékével. Aláíráspótláson szerzett eredményes zh jegy nem számít jutalompontként! A két zh alapján szerezhető pontszám 0-10 pont.  

A számonkérések során a meg nem engedett eszközök, segítség használata automatikusan elégtelen osztályzatot von maga után!  

II.3. Zárthelyi dolgozatok, rajzfeladatok pótlásának feltételei

Azok a hallgatók, akik az 1. és 2. zárthelyi dolgozatot egyenként legalább elégségesre nem teljesítették, egyszeri alkalommal javító zárthelyit írhatnak a tanulmányi időszakban, abban az esetben, ha a zárthelyit megelőző munkanap 12 óráig az aktuális rajzfeladataikat beadták. Az aláírás megszerzéséhez a javító zárthelyik eredményeinek külön-külön legalább elégségesnek kell lennie.        

Azok a hallgatók, akik a tanulmányi időszak során nem szerezték meg az aláírást, a hiányzó rajzokat pótolniuk kell az alíráspótlást megelőző munkanap 12 óráig, és/vagy zárthelyi dolgozatot kell írniuk legalább elégséges eredménnyel a tanszék által kiírt időpontban. Ha rajzok is hiányoznak és dolgozatot is kell írni, a rajzok pótlásának határideje a dolgozat megírását megelőző nap 12 óra!  

III. A vizsga letételének módja és értékelése  

A félév végén a tárgy teljes anyagából vizsgára kerül sor. A vizsgára való jelentkezés a NEPTUN rendszeren keresztül történik a vizsgát megelőző nap 12:00 óráig. A vizsga anyaga az előadásokon és gyakorlatokon elhangzott tananyag.  

A vizsga kötelező írásbeli (szerkesztő) és szóbeli részből áll. Az elégséges osztályzathoz az írásbeli vizsgán szerezhető maximális pontszám 50%-a szükséges, a többi osztályzat megoszlása közelítőleg lineáris. Az a hallgató, aki a vizsga írásbeli részén nem szerzi meg az elérhető pontszám 25%-át sem, nem szóbelizhet.  

Az eredményes írásbeli dolgozat és a jutalompontokban kifejeződő évközi munka alapján a vizsgázó jegyet kap, amelyet szóbeli vizsgán módosíthat. Az évközi munka alapján szerezhető pontszám: 0-18 pont.

Az írásbeli vizsgán szerezhető maximális pontszám 50 pont. Az évközben szerzett jutalompontokat az írásbeli pontszámához hozzáadjuk, így a pontszámok összege alapján a megajánlott jegyek ponthatárai:  

0 – 24    elégtelen,
25 – 30   elégséges
31 – 37   közepes
38 – 44   jó
50 – 68   jeles

A számonkérések során a meg nem engedett eszközök, segítség használata automatikusan elégtelen osztályzatot von maga után!

A tárgyhoz kapcsolódóan tudományos diákköri munkát lehet végezni. A dokumentált és eredményes diákköri munka kedvezően befolyásolja az eredmények kialakítását is!  

IV. Irodalom

Kötelező: 

Ajánlott:


ÜTEMTERV

Munkahét,
dátum
Előadás Gyakorlat és önálló felkészülés Feladat
1. IX. 5.- 9. A Monge-féle ábrázolás, mérethű mérnöki kommunikáció. A tér alapelemeinek (pont, egyenes, sík) ábrázolása és rekonstrukciója. Alapelemek összekötése, illesztése. A sík különleges egyenesei. Szabadkézi ábrázolás, axonometrikus vázolás,Euklideszi geometriai szerkesztési alapismeretek.I. fejezet GYAKORLÓFELADAT-LAPOK folyamatos megoldása
2. IX. 12.- 16. Párhuzamos térelemek ábrázolása. Metszési feladatok: sík és egyenes döfése, két sík metszése.  I. fejezet    
3. IX. 19.- 23. Képsíktranszformáció. Egyenes és sík külön-leges helyzetbe transzformálása. A transzfor-máció alkalmazásai. Poliéderek felépítése. II. fejezet I.1. rajz
4. IX. 26.-  30. A képsíktranszformáció alkalmazásai: -gúla/hasáb döfése egyenessel, metszése síkkal, -térelemek távolsága, szöge. II., V., VI. fejezet  I.1. rajz
5. X. 3.- 7. Térelemek merőlegessége. Sík képsíkkal párhuzamos helyzetbe forgatása. Alkalmazás: térelemek (egyenesek, síkok) szöge. III., IV., VI. fejezet I.2. rajz
6. X. 10.-14. Kör, körtárcsa ábrázolása. A kör és ellipszis affin kapcsolata. VII., VIII. fejezet  I.2. rajz
7. X. 17.-21. Gömb, forgáshenger, forgáskúp ábrázolása, felületi pont, normális, érintősík. Gömb, döfése egyenessel, metszése síkkal. IX. fejezet  I.rajz I. rajzfeladat beadása
8. X. 24.-28. Forgáshenger, forgáskúp döfése egyenessel, metszése síkkal. VII., IX. fejezet Felkészülés az I. ZH-ra. Rajzok javítása. I. ZH.,
9. XI. 2.- 4. Kúpszeletek. VII., IX. fejezet II. 1. rajz
10. XI. 7.- 11. Gömb, forgáshenger, forgáskúp áthatása (szeletelés). XII. fejezet  II. 1. rajz
11. XI. 14.- 18. Forgáshenger, forgáskúp áthatása (sorozás). Metsző tengelyű forgáshengerek áthatása (segédgömbös eljárás). XI. fejezet    II. 2. rajz  
12. XI. 21.-25.   Metsző tengelyű forgáshenger és forgáskúp, illetve forgáskúpok áthatása (segédgömbös eljárás). Mértani helyek. XI. fejezet  II. rajzfeladat beadása  
13. XI.28.-XII.02. Mozgással származtatható görbék:evolvens, ciklois, csavarvonal. Csavarfelület. GYAKORLÓ FELADATLAP Rajzok javítása. II. ZH.
14. XII. 5.- 9. A szerszámgeometria alapjai, axoidok. Összefoglalás. I.-IX. XII. fejezet Javító ZH-k

A gyakorlatokhoz GYAKORLÓ FELADATLAP-ok kerülnek kiosztásra, az önálló felkészüléshez ajánlott feladatok a Geiger János: Ábrázoló Geometria Feladatlapok (Miskolci Egyetemi Kiadó 2012.) példatárból valók.


RAJZFELADATOK

Az egyes feladatok után szereplő táblázatból a variációs száma szerint kitűzött feladatot oldja meg! A variációs szám a felvett kurzusban a NEPTUN rendszerbeli névsor szerinti sorszám.  

I. RAJZFELADAT  

I.1. Hasáb ábrázolása képsík-transzformációval    

Adjon meg egy A pontot és egy rá nem illeszkedő általános helyzetű b egyenest! Ábrázolja a variációjának megfelelő szabályos 3, vagy 4 oldalú hasábot láthatóság szerint úgy, hogy a hasáb magassága az alapél hosszának másfélszerese, ha    

a)  A az alaplap középpontja, b az alaplapsokszög egyik oldalának egyenese,  
b)  A az alaplap egyik csúcspontja, b az  alaplapsokszög egyik oldalának egyenese,  
c)  A az alaplap egyik csúcspontja, b az  alaplapsokszög egyik szimmetriatengelye,  
d)  A az alaplap egyik csúcspontja, b a test magasságvonala,  
e)
  A az alaplap egyik oldalának felezési pontja, b a test magasságvonala!    

Variációs szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Feladat 3a 4b 3c 4d 3e 4a 3b 4c 3d 4e

Készítse el szabad kézzel a hasáb axonometrikus vázlatát is feltüntetve az A pontot és a b egyenest!  

I.2. Síklapú testek áthatása  

Szerkessze meg egy K1 képsíkon álló, rá merőleges mg magasságegyenesű, szabályos

a) háromszög alapú  gúla
b) négyszög alapú gúla

és a K1 képsíkra merőleges K4 képsíkon álló, egy lapjával a K1 képsíkra illeszkedő, mh (horizontális)  magasságegyenesű, szabályos

c) négyszög alapú hasáb,
d) ötszög alapú hasáb,
e) hatszög alapú félhasáb,

áthatását a variációjának megfelelően, a lehető legáltalánosabb felvétel szerint, majd készítse el az áthatás modelljét M 1:2 nagyításban, legfeljebb 1-1.5 mm-es hibahatárral!  

Variációs szám 1 2 3 4 5 6
Gúla a b a b a b
Hasáb e d d c c e

II. RAJZFELADAT  

II.1. Kúp síkmetszése    

Messen el egy K1 képsíkon álló, első vetítősugár tengelyű forgáskúpot egy V2 második vetítősíkkal a variációjának megfelelően!  

Variációs szám 1 2 3
Feladat  e  p  h

Határozza meg a(z)

Szerkessze meg az első képgörbe: 

Rajzolja meg a metszet első képét és valódi nagyságát a hiperoszkuláló kör/körök segítségével!     

Ábrázolja láthatóság szerint az alapsík és a metszősík közötti kúptestrészt!  

Készítse el a csonkolt kúp modelljét Dandelin gömbbel/gömbökkel!  

II. 2. Forgáskúp - forgáshenger áthatása:  

Készítse el a variációjának megfelelő áthatási feladatokat!  

Variációs szám 1 2 3 4
Feladat K-H/a. K-H/b. K-H/c. K-H/d.

A variációja szerint ábrázoljon egy első vetítősugár tengelyű forgáskúpot és egy második vetítősugár tengelyű forgáshengert úgy, hogy az áthatásuknak legyen:  

K-H/a: kúpalkotó- és hengeralkotó-érintője,
K-H/b: egy önmetszéspontja és kúpalkotó-érintője,
K-H/c: egy önmetszé spontja és hengeralkotó-érintője,
K-H/d: csúcspontja!  

Szerkessze meg az áthatási görbe:

Rajzolja meg az áthatási görbe vetületeit, majd ábrázolja láthatóság szerint a kúptestnek a hengeren  kívüli részét!

Megjegyzések:    

A rajzfeladatok ábrái az ütemterv szerint egyenként egy-egy A4 (210x297) méretű műszaki rajzlapon készítendők el ceruzával.  Egyéni döntés alapján lehetőség van ceruzával, vagy pauszon, tussal történő kihúzásra.                

Alkalmazni kell a vonalak és a betűk (MSZ EN ISO 128-20) szabványait. A vonalak kihúzásához az 1-es vonalcsoport használandó 0.13 vagy 0.18 mm-es vékony vonalvastagsággal, 0.35 mm-es közép vonalvastagsággal és 0.70 mm-es kiemelt vonalvastagsággal.

Az ábrák betűzéséhez h=3.5 mm-es, a feliratozáshoz h=7.0 mm-es írásnagyság használandó.                

Ceruzával történő kihúzáskor is a fent említett vonalvastagságoknak megfelelően három különböző vonalvastagság használandó. A grafikai elemek használatával is elősegítendő a nézetek közötti rendezettség és az azonos tartalmakat következetesen azonos grafikai elemek jelöljék.

Vékony vonalvastagság 0.3 mm-es H-s, vagy HB-s ceruzával: szerkesztővonalak, rendezők.

Közép vonalvastagság 0.5 mm-es, HB-s ceruzával: adott térelemek, illetve a végeredmény nem látható része szaggatott vonallal.

Vastag vonalvastagság 0.7 mm-es B-s, vagy 2B-s ceruzával: végeredmény folytonos vonallal rajzolandó része, keret.                

A rajzlapokon - mellékelt minta alapján- feltüntetendő 7 mm-es betűnagysággal a feladat címe, a kidolgozó neve, tanulócsoport száma, aláírása, a tanév és félév, a feladatcsoport és a feladat száma. Részletesebb tájékoztatást a gyakorlatvezető oktató nyújt.