Tájékoztató
az Ábrázoló Geometria tárgyról

a Műszaki Földtudományi Kar levelező tagozatos hallgatói számára


Előadó: Szilvásiné dr. Rozgonyi Erika egyetemi docens


 I. A tárgy leírásának módja:  

Az Ábrázoló Geometria tantárgy oktatása a levelező tagozatos műszaki földtudományi alapszak hallgatói számára őszi tanulmányi félévben 8 óra előadás és 8 óra gyakorlat időtartamban történik. A félévet a aláírás és vizsga zárja. Az előadások nem jelenléti módon történnek, a ME zárt elearning rendszerében feltöltött anyagokat kell önállóan elsajátítani. (ppt van minden előadáshoz szöveges alámondással ellátva, kisvideókkal kiegészítve). A gyakorlati órák kétszer 4 órában az órarendben kijelölt időpontban lesznek megtartva, melynek látogatása ajánlott.  

II. A félév elismerésének, az aláírás megszerzésének feltételei:  

4 db A4-es méretű rajzfeladat beadása darabonként legalább elégséges szinten, az Ütemtervben feltüntetett előírt határidőre.  

A tananyag kellő elsajátítása érdekében - tekintettel az egyes anyagrészek szoros egymásra épülésére - kiemelendő a folyamatos tanulás és a rajzfeladatok sajátkezű, határidőre történő elkészítésének, feldolgozásának fontossága.            

A rajzfeladatok értékelésénél az elégséges szint azt jelenti, hogy a feladat megoldása alapvető tartalmi hibákat nem tartalmaz és esztétikailag is elfogadható. Rajzfeladat beadásakor a javításra visszaadott rajzok korrigálását megadott határidőre el kell elvégezni és a tárgy előadójához eljuttatni. 

A félév végén 1 db zárthelyi dolgozat megírása legalább elégséges osztályzatra, vagy ennek teljesítése javító zárthelyin, ami az aláírás feltétele.  

III. A vizsga letételének módja és értékelése:    

A hallgatók számára a félév végén a tárgy teljes anyagából vizsgára kerül sor. A vizsga anyaga az előadásokon és gyakorlatokon elhangzott, illetve előírt tananyag.   A vizsga kötelező írásbeli (szerkesztések) részből áll. A vizsgára jelentkezés feltétele az aláírás. A vizsgára való jelentkezés a NEPTUN rendszeren keresztül történik a vizsgát megelőző nap 12:00 óráig.  

Az elégséges osztályzathoz az írásbeli vizsgán szerezhető maximális pontszám 50%-a szükséges.  

A számonkérések során a meg nem engedett eszközök, segítség használata automatikusan elégtelen osztályzatot von maga után!

IV. Kötelező irodalom:

V. Ajánlott irodalom:


Ütemterv

Alkalom Előadás Feladat
1. A Monge-féle ábrázolás, mérethű mérnöki kommunikáció.A tér alapelemeinek (pont, egyenes, sík) ábrázolása, és rekonstrukciója.Alapelemek összekötése, illesztése. Sík megadásainak módjai.  Egyenesek helyzetei. A sík különleges egyeneseinek,pontjainak ábrázolása. Metszési feladatok: sík és egyenes döfése, két sík metszése.  Képsíkrendszer transzformációja. Egyenes és sík különleges helyzetbe transzformálása.  
2. A transzformáció alkalmazásai. Poliéderek ábrázolása, felépítése, gúla, hasáb döfése egyenessel, metszése síkkal. Sík képsíkkal párhuzamos helyzetbe forgatása, alkalmazásai. (térelemek távolsága, szöge) . Síkidomok szerkesztése általános helyzetű síkon.Kör ábrázolása vetítősíkon ás általános helyzetű síkon is. 1., 2. rajzfeladat beadása az első gyakorlati órára
3. Gömb, forgáshenger, forgáskúp ábrázolása, döfése egyenessel, metszése síkkal.  
4. Mérőszámos ábrázolás alapjai, döféspont szerkesztés, két sík metszésvonala, távolságfeladatok, forgatás és alkalmazásai. Kúp ábrázolása és metszetei. 3., 4. rajz beadása a 2. gyakorlaton
 

Rajzfeladatok 

  1. Szerkesszen egy háromszöget, melynek oldalai a háromszög síkjának horizontális, frontális és első esésvonalai. Szerkesszen egy paralelogrammát, melynek oldalai általános helyzetű egyenesek. Az egyik síkidom legyen dőlt, a másik legyen feszített síkban. Szerkessze meg a két síkidom metszésvonalát, és ábrázolja a síkidomokat láthatóság szerint.
  2. Ábrázoljon az első képsíkon álló szabályos négyzetalapú gúlát, aminek magassága megegyezik az alapnégyzet oldalhosszával! Majd metssze el egy dőlt állású síkkal úgy, hogy a metszetidom ötszögű legyen! Az alapsík és a metszősík közötti gúlapalástot ábrázolja láthatóság szerint!  

  3. Ábrázoljon általános helyzetű síkon szabályos háromszöget, legyen megadva a sík egy egyenessel és egy rá nem illeszkedő ponttal, ami legyen a háromszög egyik oldala és csúcsa! A megoldást transzformáció segítségével készítse el!  

  4. Szerkessze meg mérőszámos ábrázolásban forgáskúp síkkal való metszetét. Választhatja akár az ellipszis, akár a parabola, akár a hiperbolában történő metszését! 

Megjegyzések:                        

A rajzlapokon - a mellékelt minta alapján- feltüntetendő 7 mm-es betűnagysággal a feladat címe, a kidolgozó neve, tanulócsoport száma, aláírása, a tanév és félév szerepeljen. (variációszám nem kell, hogy szerepeljen)