Tájékoztató az Ábrázoló Geometria tantárgyról

a Műszaki Anyagtudományi Kar I. éves BsC levelező tagozatos hallgatói számára


Előadó: Óváriné dr. habil. Balajti Zsuzsanna egyetemi docens


I. A tárgy leírásának módja:

Az Ábrázoló Geometria tantárgy oktatása a levelező tagozatos anyagmérnök alapképzésben résztvevő hallgatók számára  őszi tanulmányi félévben 2 óra előadás és 2 óra gyakorlat 4 alkalommal, összesen 16 óra időtartamban történik. A félévet az anyagmérnök hallgatók számára aláírás és vizsga zárja.  

II. A félév elismerésének, az aláírás megszerzésének feltételei:

III. A vizsga letételének módja és értékelése:  

Az anyagmérnök hallgatók számára a félév végén a tárgy teljes anyagából vizsgára kerül sor. A vizsga anyaga az előadásokon és gyakorlatokon elhangzott, illetve előírt tananyag.  

A vizsga kötelező írásbeli (szerkesztések) és szóbeli részből áll. A vizsgára jelentkezés feltétele az aláírás. A vizsgára való jelentkezés a NEPTUN rendszeren keresztül történik a vizsgát megelőző nap 12:00 óráig.    

Az elégséges osztályzathoz az írásbeli vizsgán szerezhető maximális pontszám 50%-a szükséges, a többi osztályzat megoszlása közelítőleg lineáris.

Az a hallgató, aki a vizsga írásbeli részén nem szerzi meg az elérhető pontszám 30%-át sem, nem szóbelizhet.

A vizsgajegybe az évközi munka az alábbiak szerint számít be:  

(R+2V)/3         

ahol  R az évközi munkára, V a vizsgára (az írásbeli dolgozat és szóbeli alapján) kapott jegy.      

A számonkérések során a meg nem engedett eszközök, segítség használata automatikusan elégtelen osztályzatot von maga után!

IV. Irodalom

Kötelező: 

Ajánlott:


ÜTEMTERV

Munkahét, Dátum, Helyszín Előadás és Gyakorlat Feladat
1. egyéni tanrend A Monge-féle ábrázolás, pont, egyenes, sík ábrázolása, és rekonstrukciója. Párhuzamos térelemek ábrázolása. Metszési feladatok.  Képsíkrendszer transzformációja. Cél transzformációk és alkalmazásaik. Poliéderek. 1. és  2. rajzfeladat
2. egyéni tanrend Térelemek merőlegessége, síknak képsíkkal párhuzamos helyzetbe forgatása. Alkalmazás: térelemek (egyenes és sík) távolsága, szöge.Kör, körtácsa ábrázolása. A kör és ellipszis affin kapcsolata. 1., 2. rajzfeladat beadása3. rajzfeladat
3. egyéni tanrend Gömb, forgáshenger, forgáskúp ábrázolása, döfése egyenessel, metszése síkkal. 3.rajzfeladat beadása4., 5. rajzfeladat
4. egyéni tanrend Gömb, forgáshenger, forgáskúp ábrázolása, metszése, áthatása (szeletelés). 5. rajzfeladat beadása ZH.

 


RAJZFELADATOK

Mintafeladatok  

1. Hasáb ábrázolása képsík-transzformációval    

Adott az m egyenes, a ráilleszkedő A pont. Képsíktranszformációval szerkessze meg annak a négyzetalapú egyenes gúlának a vetületeit, amelynek magasságvonala az m egyenes, s az alapnégyzetének az egyik csúcspontja A. Ábrázolja a hasábtestet láthatóság szerint! (A szerkesztést az első képsíkhoz kapcsolt új képsík bevezetésével kezdje el! Lásd a mintafeladatot!)    

2. Gúla, vagy hasáb síkmetszésének szerkesztése és palástjának kiterítése    

Készítse el a K1 képsíkon álló, négyzet alapú egyenes gúlának a síkmetszését egy  V3 harmadik vetítősíkkal, amelynek az α1 első képsíkszöge 45°! Tüntesse fel az alapsík és a metszősík közé eső palástrész láthatóságát!  

3. Körtárcsa ábrázolása    

Adott a a t frontális egyenes és egy rá nem illeszkedő P pont. Ábrázolja a t frontális tengelyű körtárcsát, melynek az adott P pont egy kerületi pontja!  

Szerkessze meg az első képellipszis AB nagy- és CD kistengelyét a tengelyvégpontokban az érintőkkel és a hiperoszkuláló körökkel, valamint a P pontbeli e érintőjét!

Rajzolja meg az első képellipszist!

Ábrázolja a körtárcsa és tengelye láthatóságát!  

4. Kúp ábrázolása és síkmetszése    

Messen el egy K1 képsíkon álló, első vetítősugár tengelyű forgáskúpot egy V2 második vetítősíkkal parabolában!

•  Szerkessze meg az első képparabola:

• Rajzolja meg a metszet első képét a hiperoszkuláló körök segítségével!    

• Ábrázolja láthatóság szerint az alapsík és a metszősík közötti kúptestrészt! (Lásd a mintafeladatot!)  

4. Forgáskúp és forgáshenger áthatása     

Készítse el egy K1 képsíkon álló, első vetítősugár tengelyű forgáskúp és egy K2 második képsíkon álló, második vetítősugár tengelyű forgáshenger egy önmetszéspontot tartalmazó áthatását!

Megjegyzések:    

A rajzfeladatok ábráit a Mintafeladatok alapján kell elkészíteni az ütemterv szerint egyenként egy-egy A4 (210x297) méretű műszaki rajzlapon készítendők el ceruzával.  Egyéni döntés alapján lehetőség van ceruzával, vagy pauszon, tussal történő kihúzásra.                

Alkalmazni kell a vonalak és a betűk (MSZ EN ISO 128-20) szabványait. A vonalak kihúzásához az 1-es vonalcsoport használandó 0.13 vagy 0.18 mm-es vékony vonalvastagsággal, 0.35 mm-es közép vonalvastagsággal és 0.70 mm-es kiemelt vonalvastagsággal.

Az ábrák betűzéséhez h=3.5 mm-es, a feliratozáshoz h=7.0 mm-es írásnagyság használandó.                

Ceruzával történő kihúzáskor is a fent említett vonalvastagságoknak megfelelően három különböző vonalvastagság használandó. A grafikai elemek használatával is elősegítendő a nézetek közötti rendezettség és az azonos tartalmakat következetesen azonos grafikai elemek jelöljék.

Vékony vonalvastagság 0.3 mm-es H-s, vagy HB-s ceruzával: szerkesztővonalak, rendezők.

Közép vonalvastagság 0.5 mm-es, HB-s ceruzával: adott térelemek, illetve a végeredmény nem látható része szaggatott vonallal.

Vastag vonalvastagság 0.7 mm-es B-s, vagy 2B-s ceruzával: végeredmény folytonos vonallal rajzolandó része, keret.                

A rajzlapokon - mellékelt minta alapján- feltüntetendő 7 mm-es betűnagysággal a feladat címe, a kidolgozó neve, tanulócsoport száma, aláírása, a tanév és félév, a feladatcsoport és a feladat száma. Részletesebb tájékoztatást a gyakorlatvezető oktató nyújt.