Tájékoztató az Ábrázoló Geometria tantárgyról

a Műszaki Anyagtudományi Kar I. éves BsC levelező tagozatos hallgatói számára


Előadó: Óváriné dr. habil. Balajti Zsuzsanna egyetemi docens


I. A tárgy leírásának módja:

Az Ábrázoló Geometria tantárgy oktatása a levelező tagozatos anyagmérnök alapképzésben résztvevő hallgatók számára  őszi tanulmányi félévben 2 óra előadás és 2 óra gyakorlat 4 alkalommal, összesen 16 óra időtartamban történik. A félévet az anyagmérnök hallgatók számára aláírás és vizsga zárja.  

II. A félév elismerésének, az aláírás megszerzésének feltételei:

III. A vizsga letételének módja és értékelése:  

Az anyagmérnök hallgatók számára a félév végén a tárgy teljes anyagából vizsgára kerül sor. A vizsga anyaga az előadásokon és gyakorlatokon elhangzott, illetve előírt tananyag.  

A vizsga kötelező írásbeli (szerkesztések) és szóbeli részből áll. A vizsgára jelentkezés feltétele az aláírás. A vizsgára való jelentkezés a NEPTUN rendszeren keresztül történik a vizsgát megelőző nap 12:00 óráig.    

Az elégséges osztályzathoz az írásbeli vizsgán szerezhető maximális pontszám 50%-a szükséges, a többi osztályzat megoszlása közelítőleg lineáris.

Az a hallgató, aki a vizsga írásbeli részén nem szerzi meg az elérhető pontszám 30%-át sem, nem szóbelizhet.

A vizsgajegybe az évközi munka az alábbiak szerint számít be:  

(R+2V)/3         

ahol  R az évközi munkára, V a vizsgára (az írásbeli dolgozat és szóbeli alapján) kapott jegy.      

A számonkérések során a meg nem engedett eszközök, segítség használata automatikusan elégtelen osztályzatot von maga után!

IV. Irodalom

Kötelező: 

Ajánlott:


ÜTEMTERV

Munkahét, Dátum, Helyszín Előadás és Gyakorlat Feladat
1. okt. 2. (szombat) 8:30-11:50. A/4. 223. A Monge-féle ábrázolás, pont, egyenes, sík ábrázolása, és rekonstrukciója. Párhuzamos térelemek ábrázolása. Metszési feladatok.  Képsíkrendszer transzformációja. Cél transzformációk és alkalmazásaik. Poliéderek. 1. és  2. rajzfeladat
2. okt. 9.  (szombat) 8:30-11:50. A/4. 223 Térelemek merőlegessége, síknak képsíkkal párhuzamos helyzetbe forgatása. Alkalmazás: térelemek (egyenes és sík) távolsága, szöge.Kör, körtácsa ábrázolása. A kör és ellipszis affin kapcsolata. 1., 2. rajzfeladat beadása3. rajzfeladat
3. okt. 15. (péntek) 12:30-15:50. A/4. 223. Gömb, forgáshenger, forgáskúp ábrázolása, döfése egyenessel, metszése síkkal. 3.rajzfeladat beadása4., 5. rajzfeladat
4. nov. 13. (szombat) 12:30-15:50. A/4. 223. Gömb, forgáshenger, forgáskúp ábrázolása, metszése, áthatása (szeletelés). 5. rajzfeladat beadása ZH.

 


RAJZFELADATOK

Mintafeladatok  

1. Hasáb ábrázolása képsík-transzformációval    

Adott az m egyenes, a ráilleszkedő A pont. Képsíktranszformációval szerkessze meg annak a négyzetalapú egyenes gúlának a vetületeit, amelynek magasságvonala az m egyenes, s az alapnégyzetének az egyik csúcspontja A. Ábrázolja a hasábtestet láthatóság szerint! (A szerkesztést az első képsíkhoz kapcsolt új képsík bevezetésével kezdje el! Lásd a mintafeladatot!)    

2. Gúla, vagy hasáb síkmetszésének szerkesztése és palástjának kiterítése    

Készítse el a K1 képsíkon álló, négyzet alapú egyenes gúlának a síkmetszését egy  V3 harmadik vetítősíkkal, amelynek az α1 első képsíkszöge 45°! Tüntesse fel az alapsík és a metszősík közé eső palástrész láthatóságát!  

3. Körtárcsa ábrázolása    

Adott a a t frontális egyenes és egy rá nem illeszkedő P pont. Ábrázolja a t frontális tengelyű körtárcsát, melynek az adott P pont egy kerületi pontja!  

Szerkessze meg az első képellipszis AB nagy- és CD kistengelyét a tengelyvégpontokban az érintőkkel és a hiperoszkuláló körökkel, valamint a P pontbeli e érintőjét!

Rajzolja meg az első képellipszist!

Ábrázolja a körtárcsa és tengelye láthatóságát!  

4. Kúp ábrázolása és síkmetszése    

Messen el egy K1 képsíkon álló, első vetítősugár tengelyű forgáskúpot egy V2 második vetítősíkkal parabolában!

•  Szerkessze meg az első képparabola:

• Rajzolja meg a metszet első képét a hiperoszkuláló kör segítségével!    

• Ábrázolja láthatóság szerint az alapsík és a metszősík közötti kúptestrészt! (Lásd a mintafeladatot!)  

5. Forgáskúp és forgáshenger áthatása     

Készítse el egy K1 képsíkon álló, első vetítősugár tengelyű forgáskúp és egy K2 második képsíkon álló, második vetítősugár tengelyű forgáshenger egy önmetszéspontot tartalmazó áthatását!

Megjegyzések:    

A rajzfeladatok ábráit a Mintafeladatok alapján kell elkészíteni az ütemterv szerint egyenként egy-egy A4 (210x297) méretű műszaki rajzlapon készítendők el ceruzával.  Egyéni döntés alapján lehetőség van ceruzával, vagy pauszon, tussal történő kihúzásra.                

Alkalmazni kell a vonalak és a betűk (MSZ EN ISO 128-20) szabványait. A vonalak kihúzásához az 1-es vonalcsoport használandó 0.13 vagy 0.18 mm-es vékony vonalvastagsággal, 0.35 mm-es közép vonalvastagsággal és 0.70 mm-es kiemelt vonalvastagsággal.

Az ábrák betűzéséhez h=3.5 mm-es, a feliratozáshoz h=7.0 mm-es írásnagyság használandó.                

Ceruzával történő kihúzáskor is a fent említett vonalvastagságoknak megfelelően három különböző vonalvastagság használandó. A grafikai elemek használatával is elősegítendő a nézetek közötti rendezettség és az azonos tartalmakat következetesen azonos grafikai elemek jelöljék.

Vékony vonalvastagság 0.3 mm-es H-s, vagy HB-s ceruzával: szerkesztővonalak, rendezők.

Közép vonalvastagság 0.5 mm-es, HB-s ceruzával: adott térelemek, illetve a végeredmény nem látható része szaggatott vonallal.

Vastag vonalvastagság 0.7 mm-es B-s, vagy 2B-s ceruzával: végeredmény folytonos vonallal rajzolandó része, keret.                

A rajzlapokon - mellékelt minta alapján- feltüntetendő 7 mm-es betűnagysággal a feladat címe, a kidolgozó neve, tanulócsoport száma, aláírása, a tanév és félév, a feladatcsoport és a feladat száma. Részletesebb tájékoztatást a gyakorlatvezető oktató nyújt.