A Gépészmérnöki és Informatikai Kar Díjai és Kitüntetései 

Professor Honoris Causae Facultatis Artium Mechanicarum et Rerum Informaticarum Universitatis Miskolciensis 
"A MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁNAK TISZTELETBELI PROFESSZORA"

Professor Honoris Causae Facultatis Artium Mechanicarum et Rerum Informaticarum Universitatis Miskolciensis 

PROFESSOR HONORIS CAUSAE

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar a fennállásának 50 éves évfordulója alkalmából megalapított A MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁNAK TISZTELETBELI PROFESSZORA címet a kar nevének megváltoztatása miatt A MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁNAK TISZTELETBELI PROFESSZORA címre módosította 2012-ben.

A cím azon külföldi vagy hazai egyetem professzorának, a professzorokkal szemben támasztott követelményeket kielégítő külföldi személyiségnek adományozható, aki

 • tevékenységével hozzájárult a Kar, illetve tanszékei oktató és kutató munkájának eredményességéhez.
 • tudományterületén nemzetközileg elismert.

A KAR TISZTELETBELI PROFESSZORA:

 • a Kari Tanács tiszteletbeli tagja, évenként tájékoztatást kap a Kar tevékenységéről;
 • meghívást kap a Karon vagy a tanszékeken megrendezésre kerülő hazai és/vagy nemzetközi konferenciákra;
 • javaslatot tehet a Kar oktatási és tudományos munkájának, egyéb tevékenységének fejlesztésére;
 • előnyt élvez a vendégprofesszori meghívásoknál;
 • publikálási lehetőséget kap a Kari Tudományos Közleményekben;
 • mint a KAR TISZTELETBELI PROFESSZORA kezdeményez a Kar és tanszékei számára nemzetközi együttműködéseket, elősegíti a nemzetközi projektekben való részvétel lehetőségét, hallgatóink külföldi részképzését;

A KAR TISZTELETBELI PROFESSZORA címet:

 • a tanszékvezetők, illetve a dékán kezdeményezésére a Kari Tanács ítéli oda;
 • a dékán ünnepélyes keretek között adja át a Kari Tanács ülésén, általában a Kari Diplomakiosztó ünnepségen, évente egy alkalommal;
 • évente általában 2 személy kaphatja, kivétel az alapítás, akkor 5 személy;
 • az is megkaphatja, akit a Miskolci Egyetem Doctor Honoris Causa (Dr.h.c.) címmel tüntetett ki;

A cím csak egyszer adományozható és első alkalommal a Kar 50 éves jubileumán rendezett Kari Tudományos Emlékülésen kerül átadásra.

A KAR TISZTELETBELI PROFESSZORA cím szimbólumai:

 • diploma;
 • kari kékszínű vállszalag;
 • a Dékáni Hivatalban a díszoszlopon elhelyezett 100x60mm-s fényképét, nevét és címét feltüntető fémtáblán és részükre rendszeresített emlékkönyvben rögzíti.

A MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁNAK TISZTELETBELI PROFESSZORA cím alapításában (alapítva: a Kar Tanácsa 1999. február 23-i ülésén 4/1999. számú határozatával) a cím módosítást a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Tanácsa 2012. november 27-i ülésén,  a 33/2012 . számú határozatával fogadta el.

Professor Honoris Causae Facultatis Artium Mechanicarum et Rerum Informaticarum Universitatis Miskolciensis címmel kitüntetettek listája

Signum Aureum Facultatis Mechanicae Universitatis Miskolciensis
"A MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁNAK ARANYÉRME"

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar fennállásának 50 éves évfordulója alkalmából megalapítja a „SIGNUM AUREUM FACULTATIS” Signum Aureum Facultatis Mechanicae Universitatis Miskolciensis kitüntetést aranyozott plakettel és oklevéllel.

A SIGNUM AUREUM FACULTATIS kitüntetés adható mindazon személyeknek, 

 • akik a Kart, illetve annak tanszékeit kiemelkedő módon segítették oktatási, kutatási tevékenységeik folytatásában, annak feltételei megteremtésében,
 • akik a Karon, illetve annak tanszékein hosszú időn át kiemelkedő oktató és/vagy kutató munkát végeztek.

Mindezek együttes vagy külön-külön megléte alapján ítélhető oda hazai vagy külföldi szakembereknek illetve a Kar jelenlegi vagy volt oktatójának-kutatójának.

A SIGNUM AUREUM FACULTATIS címet

 • a dékán vagy a tanszékvezetők kezdeményezésére a Kari Tanács ítéli oda,
 • a dékán ünnepélyes keretek között adja át a Kari Tanács ülésén, általában a Kari Diplomakiosztó Ünnepségen évente egy alkalommal,
 • évente általában 4 személy kaphatja (2013-tól), az alapításkor 5 személy,
 • a kitüntetést az is megkaphatja, aki már rendelkezik a Signum Aureum Universitatis kitüntetéssel,
 • a kitüntetés csak egyszer adományozható,
 • első alkalommal a Kar 50 éves jubileumán rendezett Kari Tudományos Emlékülésen kerül átadásra.

A SIGNUM AUREUM FACULTATIS kitüntetés aranyozott plakett, oklevél. A plakett egyik oldalán a SIGNUM AUREUM Gépészmérnöki Kar, Miskolci Egyetem felirattal és a Kar emblémájával, a másik oldalán a kitüntetett személy nevének, az adományoztatás idejének és kitüntetés sorszámának bevésésével. A Kari embléma (vagy egyetemi embléma) ezen az oldalán is fel van tüntetve.

A SIGNUM AUREUM FACULTATIS kitüntetés alapításában (alapítva: Kari Tanács 1999. február 23-i ülésén, a 4/1999. számú határozatával) módosítást a Kari Tanács 2012. november 27-i. ülésén, a 33/2012. számú határozatával fogadta el.

Signum Aureum Facultatis Mechanicae Universitatis Miskolciensis címmel kitüntetettek listája

„PRO FACULTATE” Pro Facultate Artium Mechanicarum et Rerum Informaticarum Universitatis Miskolciensis 

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara fennállásának 70 éves évfordulója alkalmából alapította a

„PRO FACULTATE” Pro Facultate Artium Mechanicarum et Rerum Informaticarum Universitatis Miskolciensis

  kitüntetést díszes fém plakettel és oklevéllel.             

  A PRO FACULTATE kitüntetés adományozható mindazon egyetemi oktatónak, tudományos kutatónak és más dolgozónak, aki a Karon folyó oktató, tudományos kutató munkát, vagy azt közvetlenül elősegítő tevékenységet hosszú időn keresztül kiemelkedően, alkotó módon végezte és jelentősen hozzájárult a kar hazai, valamint nemzetközi hírnevének erősítéséhez.

A kitüntetés kivételesen az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló személynek is adományozható.  

A PRO FACULTATE címet

– a dékán vagy az intézetvezetők javaslata alapján a Kari Tanács ítéli oda,

– a dékán ünnepélyes keretek között adja át évente egy alkalommal,

– évente legfeljebb 3 személy kaphatja, az alapításkor 5 személy,

– a kitüntetés egy személynek csak egyszer adományozható,

– első alkalommal a Kar 70 éves jubileumán rendezett Kari Tudományos Emlékülésen kerül átadásra.  

A PRO FACULTATE kitüntetés díszes fém plakett és oklevél. A plakett egyik oldalán a PRO FACULTATE Gépészmérnöki és Informatikai Kar, a Miskolci Egyetem feliratok és a Kar címere, a másik oldalán a kitüntetett személy neve, az adományozás ideje és a kitüntetés sorszáma, valamint a Kar címere szerepel.  A PRO FACULTATE kitüntetés alapítását a Kari Tanács 2019. január 29-i ülésén fogadta el.

„PRO FACULTATE” címmel kitüntetettek listája

Kari Emlékérem 1989-2013

A Gépészmérnöki Kar fennállásának 40 éves jubileuma alkalmából "Gépészmérnöki Kari Emlékérem"-t alapított 1989-ben. A Gépészmérnöki Kari Emlékérem adható mindazon személyeknek, akik

 • a Karral, illetve annak tanszékével, tanszékeivel hosszú időn át, átlagon felüli szakmai kapcsolatot tartanak fenn, személyes kutatási, oktatási tevékenység folytatásával, illetve rendszeres kutatási megbízásokkal.
 • részt vállalnak a Kar oktatási elképzeléseinek megvalósításában, oktatási feladatainak ellátásában, hallgatók gyakorlatra való fogadásában, feladatok, diplomatervek konzultálásában.
 • részt vállalnak ÁVB tagságban, oktatási célú eszközök, könyvtári folyóirat támogatásokban.
 • rendszeres kutatási és fejlesztési kapcsolatokat építenek ki az általuk képviselt intézmény és a Kar, vagy annak tanszékei között.
 • közvetlen, illetve közvetett módon kutatási megbízásokat adnak, és/vagy kutatási támogatásként eszközt, vagy bármilyen tárgyi feltételt biztosítanak.

A kitüntetést mindezek együttes, vagy külön-külön megléte alapján összességében olyan személyiség kaphatja, akivel a Kar elképzeléseinek, feladatainak megoldásában szakmailag igényes vállalati, intézményi partnerre talált. A meglévő kapcsolatot a Kar az Emlékérem adományozásával kívánja elismerni, illetve tovább erősíteni.

A kitüntetés 2013-ban került utoljára adományozásra.

Kari Emlékérmet kapottak listája

Gépészmérnöki és Informatikai Kari Érem

A Gépészmérnöki Kar fennállásának 40 éves jubileuma alkalmából "Gépészmérnöki Kari Emlékérem" kitüntetést alapított 1989-ben, melyet a Kar Tanácsa Gépészmérnöki és Informatikai Kari Érem kitüntetésre módosítja 2013-tól.

A Gépészmérnöki és Informatikai Kari Érem adható mindazon személyeknek, akik a Karral, illetve annak tanszékével, tanszékeivel tartós, átlagon felüli szakmai kapcsolatot tartanak fenn, személyes kutatási, oktatási tevékenység folytatásával, illetve rendszeres kutatási megbízásokkal. Részt vállalnak a Kar oktatási elképzeléseinek megvalósításában, oktatási feladatainak ellátásában, hallgatók gyakorlatra való fogadásában, feladatok, szakdolgozatok, diplomatervek konzultálásában, ZVB tagságban, oktatási célú eszközök, könyvtári folyóirat támogatásokban. Rendszeres kutatási és fejlesztési kapcsolatokat építenek ki az általuk képviselt intézmény és a Kar, vagy annak tanszékei között. Közvetlen, illetve közvetett módon kutatási megbízásokat adnak, és/vagy kutatási támogatásként eszközt, vagy bármilyen tárgyi feltételt biztosítanak.

A kitüntetést mindezek együttes, vagy külön-külön megléte alapján összességében olyan személyiség kaphatja, akivel a Kar elképzeléseinek, feladatainak megoldásában szakmailag igényes vállalati, intézményi partnerre talált. A meglévő kapcsolatot a Kar az Érem adományozásával kívánja elismerni, illetve tovább erősíteni.

A Gépészmérnöki és Informatikai Kari Érem kitüntetés érem és oklevél. Az érem 55 mm átmérőjű. Egyik oldalán Gépészmérnöki és Informatikai Kari Érem és a Miskolci Egyetem körfelirat, középen az adományozott neve és az adományozás éve gravírozva, a másik oldalon az Egyetem főbejárata és az Egyetem alapításának éve: 1949 látható
Az Érem adományozható maximum 5 fő részére Kari előterjesztésbe és 5 fő részére az Évfolyam találkozósok előterjesztésében.
Az érmek átadása Kari Diplomaosztó-. Tanévnyitó- és Évfolyam Találkozó ünnepségeken.
A kitüntetés egy személynek egyszer adományozható.

(Alapítás éve: 1999) Módosítva a Kar Tanács 2012. november 27-i ülésén a 33 /2012 számú határozat alapján.

Kari Érem kitüntetést kapottak listája

Dékáni Dicséret

A kitüntetés célja, hogy méltó módon elismerje és megörökítse azon személyek teljesítményét, akik az adott évben hozzájárultak a Gépészmérnöki és Informatikai Kar fejlődéséhez, jó hírének öregbítéséhez.

A kitüntető cím adományozható a kar oktatóinak, kutatóinak, nem oktató dolgozóinak és hallgatóinak kiemelkedő teljesítményük, odaadó, példamutató munkájuk elismeréseként.

A Dékáni Dicséret kitüntetés az alábbi területeken adható ki:

Kiváló oktató
Kiváló kutató
Kiváló dolgozó
Kiváló hallgató

Fenti területek kiemelkedő teljesítményeit a beérkezett javaslatok közül – nem kötelező jelleggel – a Kari Tanács által megszavazott kuratórium választja ki.
A kitüntető cím adományozására megadott határidőig jogvesztő hatállyal javaslatot tehet:

- a Kari Tanács
- a kar Hallgatói Önkormányzata és Doktorandusz Önkormányzata
- bármely intézetigazgató
- legalább 10 oktató, vagy nem oktató alkalmazott.

Az adományozásnál csak a megadott határidő előtt írásban benyújtott javaslatokat lehet figyelembe venni. A javaslatok beérkezésének határideje az adott tanév szorgalmi időszakának utolsó napja.

A kitüntetés odaítéléséről az 5 tagú kuratórium dönt, melynek tagjait a Kari Tanács választja meg. Tagja a mindenkori dékán vagy dékánhelyettes, valamint 4 választott képviselő.

A kitüntetetés adományozásának rendje a következő:

A kitüntetés átadásának időpontja a Kar tanévnyitó ünnepsége (őszi tanévnyitón az oktatói, kutatói és dolgozói, tavaszi tanévnyitón a hallgatói).
A kitüntetés formája a kar címerével ellátott díszes oklevél, valamint a kitüntetés kategóriájának megnevezése.

A kitüntetésből – indokolt esetben – kategóriánként évente maximum 3 kitüntetés adományozható.

A kitüntetés 2012. évben alapíttatott. Először 2013. évben adományozható. A kitüntetés anyagi juttatással nem jár.

A DÉKÁNI DICSÉRET kitüntetés alapítását a Kari Tanács 2012. november 27-i ülésén, a 33/2012. számú határozatával fogadta el, majd 2014. január 21-i ülésén 3/2014. számú határozatával módosította.

Dékáni dicséret kitüntetést kapottak listája

TANULMÁNYI EMLÉKÉREM

A Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karának Tanácsa 1967-ben Tanulmányi Emlékérmet alapított a kiváló tanulmányi eredményt elért gépészmérnök hallgatók jutalmazására. A Tanulmányi Emlékérem aranyozott, ezüstözött és bronz kivitelben készül. A tanulmányi eredmény alapján adományozható.

Az 1967. évi alapszabályzatot többször módosította a Kari Tanács. 

Részletes szabályozás a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Követelményrendszerében található