A Gépészmérnöki és Informatikai Kar kiemelt kutatási témái

 Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet

Mechanikai Technológiai Intézeti Tanszék:

 • komplex kutatások a korszerű, nagyszilárdságú anyagok hegesztése, alakítása és hőkezelése témakörében
 • anyagtechnológiák numerikus modellezése
 • fémes anyagok hegeszthetősége
 • a hegesztés anyagátviteli folyamatainak kutatása
 • hagyományos és különleges hegesztő eljárások
 • javító- és felrakó hegesztés
 • hagyományos és új, korszerű hőkezelő eljárások (térfogati és felületi hőkezelések, felületötvöző hőkezelések, plazma ion-nitridálálás)
 • igénybevétel szerinti anyagszerkezetet eredményező hő- és felületkezelési technológiák kidolgozása
 • különleges követelményeket kielégítő hő- és felületkezelési technológiák kidolgozása
 • hagyományos és innovatív, új alakító technológiák és szerszámaik kutatása, fejlesztése
 • korszerű, nagy szilárdságú lemezanyagok alakíthatósági jellemzőinek elméleti és kísérleti vizsgálata
 • számítógépes technológiai és szerszámtervezés

Szerkezetintegritási Intézeti Tanszék:

 • fémes és nemfémes anyagok speciális vizsgálatai, felületvizsgálatok
 • törésmechanikai vizsgálatok
 • szerkezetek és szerkezeti elemek vizsgálata
 • károsodási folyamatok elemzése
 • fizikai szimuláció
 • szerkezetek integritása, élettartam gazdálkodás
 Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet

Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Intézeti Tanszék:

 • Áramlástechnikai gépekben végbemenő folyamatok kísérleti és numerikus vizsgálata
 • Víz- és távhőhálózatok tervezése és elemzése
 • Hőtani folyamatok számítása és mérése különös tekintettel hűtőgépek esetén
 • Háztartási gépekben lezajló áramlás- és hőtechnikai, energetikai folyamatok vizsgálata
 • Hűtés - fűtés- és klímatechnikai rendszerek
 • Megújuló energiaforrások hasznosítása
 • Fűtött vagy fűtetlen körhenger körül kialakuló áramlási és hőmérséklettér numerikus modellezése számítástechnikai laboratóriumban és kísérleti vizsgálata lézerlaborban
 • Bifurkáció vizsgálata rezgőmozgást végző henger körüli kis Reynolds számú áramlásban
 • Belsőégésű motorok diagnosztikája
 • Belsőégésű motorok féktermi vizsgálata
 • Hűtőbútorok vizsgálata klímakamrában
 • Turbulenciagenerátorok fejlesztése szélcsatornában

Vegyipari Gépészeti Intézeti Tanszék:

 • Innovatív környezetbarát technológiák és zöld kémia alkalmazása a vegyipar területén;
 • Energiahatékonyság növelése a vegyiparban
 • Vegyipari műveletek vizsgálata analitikai és szimulációs módszerekkel
 • Por- és gázrobbanási jelenségek vizsgálata, robbanás elleni védelem tervezése, rendszer-biztonságtechnika, veszélyanalízis, túlnyomás elleni védelem
 • Nyomástartó edények, csővezetékek, tárolótartályok tervezése, vizsgálata analitikai, szabványi és szimulációs eszközökkel
 • Kompresszor vezetékben kialakuló akusztikus lengések vizsgálata
 • Környezetvédelem. Szerves ipari hulladékok kezelési eljárásainak vizsgálata
 • környezetterhelési, energiahatékonysági és gazdaságossági szempontok alapján. Potenciális környezeti hatások számszerűsítése, prioritási sorrend felállítása életciklus-elemzés (LCA) segítségével. Hulladékgazdálkodási rendszerek komplex tervezése és optimalizálása.
 • Környezetvédelmi technológiák környezet-gazdaságtani értékelése. Vállalati környezetmenedzsment
 Fizikai Intézet
 • Alacsony energiájú elektron-atom ütközések
 • Koincidencia elektronspektrometria
 • Elméleti- és számítógépes szilárdtestfizika
 • Asztrofizika és általános relativitáselmélet, gravitációs hullámok
 Gép- és Terméktervezési Intézet
 • Fogaskerékhajtások, bolygóművek méretezése, vizsgálata, kiválasztása
 • Fogazatgeometriai kutatások, hullámhajtóművek kialakítása, elemeik méretezése
 • Siklócsapágyak, siklófelületpárok kenéselméleti kutatása, kenéstechnika, tribológia.
 • Számítógéppel támogatott tervezés, tervezéselmélet, tervezésmódszertan
 • Gépészeti rezgésdiagnosztika, műszaki akusztika, környezetvédelem, karbantartás
 • Gépágyazások tervezése, géprendszerek indítási, fékezési jelenségeinek vizsgálata
 • Gépelemek, szerkezetek, szerelési egységek végeselemes analízise
 Gyártástudományi Intézet
 • Megmunkálási eljárások elmélete és technikája
 • Befejező precíziós és ultra-precíziós megmunkálások
 • Keményesztergálás
 • Korszerű kinematikai párok tervezése és gyártása
 • Korszerű gépszerkezeti sokszögkötések és megmunkáló gépei
 • Környezetbarát megmunkálási eljárások
 • Vízsugaras vágás
 • Gyártási folyamatok és rendszerek
 • Számítógépes gyártástervezés
 • Szerelő eljárások, eszközök és rendszereik
 • Mérés, diagnosztika, minőségbiztosítás és minőségszabályozás
 • Felületminőségi kutatások
 Informatikai Intézet

Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék:

 • Többcélú keresési módszer alkalmazása kiterjesztett rugalmas job shop ütemezési feladatokra
 • A gyártási művelet menedzsmentet támogató MES alkalmazások egyes függvényei
 • Diszkrét technológiai folyamatok számítógépes tervezése és optimalizálása
 • Termelésirányítási és logisztikai rendszerek kapcsolatainak elmélete
 • Valósidejű gyártásirányítás CiM - környezetben. Gyártórendszerek technológiai és - vezérléshierarchiája. A minőségbiztosítás informatikája
 • Valós idejű gyártásirányítás
 • Viselkedés alapú irányítás
 • Termelésinformatikai algoritmusok párhuzamosítása GPGPU bázison
 • Egygépes ütemezési feladat GPU alapú megoldása
 • Privát felhő prototípus létrehozás, alkalmazási lehetőségek vizsgálata
 • Új keresztező operátorok genetikus algoritmusokhoz
 • PLC vezérlőkódok hasonlóságának elemzése csoporttechnológiai módszerekkel
 • Genetikus algoritmus a csoporttechnológiában.
 • Forráskód hasonlóságának elemzése
 • Diszkrét termelési folyamatok számítógépes ütemezése
 • Forgórotoros energiaátalakító gépek
 • Természetes nyelvek által hordozott jelentés gépi megragadása
 • Automatikus morfématanulás erősen toldalékoló, agglutináló természetes nyelvek esetében
 • Diszkrét gyártósejt szimuláció ipari alkalmazása

Általános Informatikai Intézeti Tanszék:

 • Fuzzy vezérlés, Lágy számítási módszerek, Intelligens ember-gép kapcsolat; Genetikus algoritmusok és fuzzy logikai módszerek alkalmazása a viselkedési modellekben.
 • Ontológia modellek fejlesztése, Tudásábrázolási formák optimalizálása; természetes nyelvű interfészek fejlesztése, automatikus kérdésgenerálási módszerek fejlesztése.
 • Szoftver-mérnöki kutatások, nagy rendszerek fejlesztése, CASE eszközök használata, szoftver - metrika, szoftver - minőségbiztosítás, párhuzamos programozás
 Logisztikai Intézet
 • Anyagmozgató gépek és logisztikai rendszerek tervezése
  építőelemekből felépíthető anyagmozgató géprendszerek tervezési, irányítási módszerei
  logisztikai rendszerek tervezési, irányítási módszerei
  számítógéppel integrált logisztika, logisztikai informatika; termelési és szolgáltatási logisztika; raktározási logisztika
  készletmenedzsment
  újrahasznosítási logisztika
  minőségbiztosítási logisztika
  karbantartás logisztikája; globális logisztika
  ellátási és disztribúciós rendszerek; logisztikai menedzsment
 • Fémszerkezetek tervezése és optimálása
  költségszámítások
  gazdaságos fémszerkezetek tervezése
 Matematikai Intézet

Ábrázoló Geometriai Intézeti Tanszék:

 • számítógéppel segített geometriai tervezés (CAGD)
 • konstruktív geometria
 • szerszámgeometria

Alkalmazott Matematikai Intézeti Tanszék:

 • Numerikus módszerek: sajátérték problémák, nemlineáris egyenletrendszerek megoldása, függvényközelítése
 • Számítástudomány: párhuzamos algoritmusok, diofantikus egyenletek alkalmazása, fogalomhálók alkalmazása
 • Matematikai statisztika: robusztus becslések, véletlen mezők, magfüggvénybecslések, stabil eloszlások, szériák eloszlásának vizsgálata, logisztikus regresszió és entrópiaprogramozás
 • Függvényegyenletek, általánosított konvexitás, konvex függvények regularitás- és stabilitásvizsgálata
 • Alkalmazott analízis: optimális mérték, egyenlőtlenségek, Banach háló értékű függvények

Analízis Intézeti Tanszék:

 • Közönséges és parciális differenciál egyenletek, numerikus analitikus módszerek.
 • Asszociatív gyűrűk és algebrák, polinom azonosságokat kielégítő algebrák, mátrix algebrák nem kommutatív gyűrűk felett.
 • Rendezett algebrai struktúrák, hálók és a hálókkal rokon egyéb algebrák.
 • Diofantikus egyenletek, Euler, Bernoulli és Hermite polinomok.
 • Konvexitás, függvény-egyenlőtlenségek.
 • Matematikai fizika.
 • Vibrációs és stabilitási problémák matematikai modellezése.
 Műszaki Mechanikai Intézet
 • Kontinuummechanika
 • Variációs elvek a mechanikában
 • Érintkezési feladatok
 • Kopási folyamatok modellezése
 • Kapcsolt feladatok a mechanikában
 • Lemez- és héjelméletek
 • Mikropoláris rugalmasságtan
 • Törésmechanika
 • Stabilitási feladatok
 • Elasztodinamikai feladatok
 • Mechanikai modellek
  kompozit anyagokra
  gumi-szerű anyagokra
  piezoelektromos anyagokra
  funkcionálisan rétegzett anyagokra
  porózus anyagokra
 • Végeselem-módszer és végeselemes analízis
  hp-verziós végeselem-modellek
  több-mezős végeselem-modellek
 • Peremelem-módszer
 • Peremkontúr-módszer
 Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet

Robert Bosch Mechatronikai Intézeti Tanszék:

 • Indítómotorok fejlesztése és modellezése
 • Vonalkamera alkalmazása rezgésmérésre
 • Intelligens robotok digitális képfeldolgozásának vizsgálata
 • Mechatronikai rendszerek, robotok modellezése, szimulációja

Szerszámgépek Intézeti Tanszéke:

 • Szerszámgépek elmélete
 • Szerszámgépek és részegységek tervezése
 • Gépstruktúra vizsgálatok, gépfejlesztések, CNC megmunkálások számítógépes modellezése
 • Szerszámgép mechatronikai kutatások
 • Hidraulika-pneumatika kutatások
 Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
 • Képfeldolgozás és beszédfeldolgozás
 • Mestességes intelligencia módszerek (neurális hálózatok, fuzzy szabályozás)
 • Ipari kommunikációs rendszerek megbízhatósági vizsgálata, intelligens és osztott irányítások valósidejű viselkedése
 • Telekommunikációs rendszerek és ipari kommunikációs rendszerek összekapcsolódása
 • Dinamikusan rekonfigurálható architektúrák
 • Valósidejű beágyazott rendszerek
 Elektrotechnikai-Elektronikai Intézet
 • Villamos energia minősége, zavarok és azok hatása, a zavarások megszüntetése, alacsony frekvenciás vezetett és sugárzott zavarások, EMC
 • Számítógéppel támogatott intelligens mérőrendszerek, módszerek és mérőberendezések fejlesztése
 • Mechatronikai elemek villamos rendszereinek vizsgálata, modellezése és szimulációja