Tájékoztató a Számítógépi grafika c. tantárgyhoz

(programtervező, gazdasági és műszaki informatikus szak)


 Előadó: Dr. Juhász Imre egyetemi tanár


A tárgy lezárásának módja:            

A félévet aláírás és kollokvium zárja.  

A félév elismerésének, az aláírás megszerzésének feltételei:

A HKR 50. § (5) bekezdése értelmében, előadások esetén 40 %-ot (6 előadás), gyakorlatok esetén 30 %-ot (4 gyakorlat) meghaladó igazolatlan hiányzás esetén a tanszék kezdeményezi az aláírás végleges megtagadását. A végleges aláírás megtagadás bejegyzése után a hallgató a mulasztását nem pótolhatja, ismételten fel kell vennie és le kell hallgatnia a tantárgyat ahhoz, hogy az aláírást megszerezze.     

A feladatok ki- és beadásának időpontja, értékelésének módja:            

A hallgató a feladatot gyakorlatvezetőjétől kapja, és neki adja be. Törekszünk arra, hogy a feladat kapcsolódjék valamely más tárgyból kapott feladathoz. A ki- és beadási határidőket az ütemterv tartalmazza. Az elégséges szint azt jelenti, hogy a megoldás elvi hibát nem tartalmaz, a program működőképes, áttekinthető, követhető, valamint a hallgató ismertetni és indokolni tudja megoldását. A hallgató a félévi munkájára osztályzatot kap, amely eredményes vizsgadolgozat esetén beszámít a vizsgajegybe.    

Zárthelyi dolgozatok, feladatok pótlásának feltételei:            

Azoknak a hallgatóknak, akik nem szerezték meg az aláírást, és a pótlásra dékáni engedélyt kaptak, a hiányzó feladatot pótolniuk kell az engedélyezett időpontig.

A számonkérés módja:            

A félév végén a tárgy teljes anyagából vizsgára kerül sor. A vizsga anyaga a félév előadásain és gyakorlatain elhangzott tananyag. A vizsga kötelező írásbeli és választható szóbeli részből áll. Az írásbeli dolgozat alapján a Tanszék osztályzatot ajánl meg. Az elégséges osztályzathoz 50%-os teljesítmény szükséges. Ha a hallgató nem fogadja el a megajánlott jegyet, akkor szóbeli vizsgát is kell tennie. Erre nincs lehetősége abban az esetben, ha az írásbeli teljesítménye nem haladja meg a 30%-ot. A szóbeli vizsga kérdéseit a szorgalmi időszak végén közzétesszük. A számonkérések során a meg nem engedett eszközök, segítség használata automatikusan elégtelen osztályzatot von maga után. A vizsgajegybe az évközi munka az alábbiak szerint számít be:

 K2.png

ahol E az évközi munkára, V a vizsgadolgozatra (és az esetleges szóbelire) kapott jegy.


Kötelező irodalom: 

Juhász I.: OpenGL, elektronikus jegyzet, 2003., pp 180.

Juhász I., Lajos S.: Számítógépi grafika

Foley, J.D., van Dam, A., Feiner, S.K., Hughes, J.F.: Computer Graphics, Principles and Practice, 2nd. ed. Addison-Wesley, 1990. 

Ajánlott irodalom: 

Szirmay-Kalos László: Számítógépes grafika, ComputerBooks, Budapest, 1999.

Buss, S. R.: 3-D Computer Graphics, Cambridge University Press, Cambridge UK, 2003.

Szirmay-Kalos L., Antal Gy., Csonka F.: Háromdimenziós grafika, animáció és játékfejlesztés, ComputerBooks, Budapest, 2003.

Piller Imre: Számítógépi grafika segédlet


 ÜTEMTERV

Hét Előadás Gyakorlat
1. Koordináta-rendszerek, koordináta- és ponttranszformációk C/C++ fordító összerakása, build folyamat és eszközei, GNU Make Fejlesztőeszközök
2. Grafikus input- és outputeszközök Transzformációs mátrixok felírása, mátrixok és műveleteik megvalósítása C-ben
3. Képelemek létrehozása raszteres megjelenítőn, képelemek vágása Ablak létrehozása, raszteres megjelenítés, szakasz rajzolása, képelemek megjelenítése

4.

Térbeli objektumok ábrázolása síkon  Eseménykezelés
5. Nézeti transzformáció, vetítési transzformáció, kamerakezelés
6. Fejlett szemléltetési módszerek (láthatóság, megvilágítás, árnyalás) Modellek betöltése, wavefront OBJ formátum, blender

7.

Fejlett szemléltetési módszerek (láthatóság, megvilágítás, árnyalás) Fények, anyagjellemzők, átlátszóság
8. Grafikai szabványok, grafikus rendszerek Feladatkiadás
9. Az OpenGL grafikus rendszerképelemek és attribútumaik  Képformátumok, képek szerkesztése, GIMP, képek betöltése, textúrák
10. Időzítés, mozgás idő függvényében, a program állapotainak kezelése, felhasználói felület, menü
11. Koordináta-rendszerek és transzformációk megadása Részecskerendszerek, ütközésvizsgálat, mesterséges intelligencia
12. Megvilágítás, árnyalás
Display-lista, pufferek, speciális optikai hatások Textúrák, kiválasztás, visszacsatolás 
A beadandó feladat konzultálása  
13.
14.